Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 augustus 2020.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Thijs Loopbaancoaching

KVK nummer: 75546574

Tilburg

info@thijsloopbaancoaching.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Thijs Loopbaancoaching

Thijs Loopbaancoaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Thijs Loopbaancoaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
 • Eventuele testuitslagen zoals assessments/vragenlijsten (deze worden nimmer ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers zonder uw uitdrukkelijke toestemming) Voor re-integratie en outplacementtrajecten:
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden (indien van toepassing)
 • CV

 

Voor re-integratietrajecten:

 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak en bijstellingen hiervan
 • Gespreksverslagen (indien van toepassing)
 • AD-rapportage
 • Eerstejaarsevaluatie
 • Eventuele deskundigenoordeel

 

Doeleinden

Thijs Loopbaancoaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van trainingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking en arbeidsmarktonderzoek;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of onze opdrachtgever inzake uw begeleiding, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de Wet Verbetering Poortwachter/WIA.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Thijs Loopbaancoaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Thijs Loopbaancoaching persoonsgegevens uitwisselen. Thijs Loopbaancoaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Thijs Loopbaancoaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Thijs Loopbaancoaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Thijs Loopbaancoaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Thijs Loopbaancoaching zal het adviesdossier 1 jaar na beëindiging van het adviestraject vernietigen.

Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals de fiscale bewaarplicht, zullen NAW, periode en duur van het traject, rekeningnummer en factuurgegevens bewaard worden tot 7 jaar na afloop van het jaar waarin het adviestraject is beëindigd.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Thijs Hamelink passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Thijs Loopbaancoaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Thijs Loopbaancoaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Thijs Loopbaancoaching

info@thijsloopbaancoaching.nl

 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Thijs Loopbaancoaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 augustus 2020.

 

Thijs Loopbaancoaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.